Vienotais pieraksts: +371 67000610

Saimnieciskajā darbībā neizmantojamo medicīnas ierīču izsole Id. Nr. RAKUS-2023/01 KMI (pirmajā atsavināšanas reizē nerealizētās ierīces)

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Slimnīca), reģistrācijas Nr. 40003951628, juridiskā adrese Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1079, rakstiskā izsolē ar lejupejošu soli (Id. Nr. RAKUS-2023/01 KMI) pārdod pirmajā atsavināšanas reizē nerealizētas saimnieciskajā darbībā neizmantojamas medicīnas ierīces (turpmāk – izsoles objekts):

Nr. p.k. Ierīces nosaukums, modelis, ražotājs Ekspluatācijā kopš Nosacītā cena EUR bez PVN Nodro-

šinājuma

nauda

1. Lupas binokulārās 3.0×400 PRO ITA, Univet, sērijas nr. nav, ražotājs Univet S.r.l. 09.08.2019. 385,00 38,50
2. Lupas binokulārās PRO ASH-L, Univet, inv. nr. 1012590, sērijas nr. nav, ražotājs Univet S.r.l. 09.08.2019. 405,00 40,50
3. Iekārta radioterapijai tuvfokusa Gulmay D3150, sērijas nr. GM0163* 24.08.2007. 25,00 2,50
4. Iekārta elpināšanai VELA, VIASYS, sērijas nr. AGT 04875, uz statīva 15.12.2006. 150,00 15,00
5. Iekārta elpināšanai VELA, VIASYS, sērijas nr. AGT 04751, uz statīva 15.12.2006. 150,00 15,00
6. Iekārta elpināšanai VELA, VIASYS, sērijas nr. AHT 01001, uz statīva 15.12.2006. 150,00 15,00
7. Iekārta elpināšanai VELA, VIASYS, sērijas nr. AGT 04760, uz statīva 15.12.2006. 150,00 15,00
8. Iekārta elpināšanai VELA, VIASYS, sērijas nr. AGT 04800, uz statīva 15.12.2006. 150,00 15,00
9. Iekārta elpināšanai VELA, VIASYS, sērijas nr. AGT 04799, uz statīva 15.12.2006. 150,00 15,00
10. Iekārta elpināšanai VELA, VIASYS, sērijas nr. AGT 04859, uz statīva 15.12.2006. 150,00 15,00
11. Iekārta elpināšanai VELA/Bird, sērijas nr. AGT 04875, uz statīva 15.12.2006. 150,00 15,00
12. Dezinfekcijas iek.endosk.Soluscope 3PAA, sērijas nr. nav 27.02.2007. 150,00 15,00
13. SOLUSCOPE 3 PAA endoskopu mazgāš.un dizenfek. ie-ta, sērijas nr. nav 12.05.2005. 150,00 15,00
14. SOLUSCOPE 3 PAA – dezinfekcijas ie-ta edoskopiem, sērijas nr.  V3-11198 04.09.2008. 150,00 15,00
15. SOLUSCOPE 3 PAA – dezinfekcijas ie-ta edoskopiem, sērijas nr.  V3-11188 04.09.2008. 150,00 15,00
16. SOLUSCOPE 3 PAA – dezinfekcijas ie-ta edoskopiem, sērijas nr. V3-11228 04.09.2008. 150,00 15,00
17. SOLUSCOPE 3 PAA – dezinfekcijas ie-ta edoskopiem, sērijas nr. V3-11218 04.09.2008. 150,00 15,00

* Pretendentiem, kuri vēlas iegādāties Ierīci, kura minēta pozīcijā Nr. 3, iesniedzot piedāvājumu, jāiesniedz Slimnīcai dokumentu, kurš apliecina Pretendenta tiesības veikt darbības ar jonizējošā starojuma avotiem.

Izsoles objektiem ir noteikta slepenā cena, par kuru lētāk izsoles objekti netiks pārdoti.

Izsoles objektus var apskatīt Hipokrāta ielā 2, Rīgā un Hipokrāta ielā 4, Rīgā, iepriekš piesakoties pa tālr. 67303141 vai 29134950.

Izsoles noteikumi pieejami Slimnīcas mājaslapā https://www.aslimnica.lv, sadaļā “Izsoles”. Nodrošinājums iemaksājams Slimnīcas kontā: AS “Swedbank”, konta numurs LV24HABA0001407045805, kods HABALV22, līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai. Rakstiski piedāvājumi iesniedzami pa pastu vai personīgi Slimnīcas Medicīnas iekārtu uzraudzības un plānošanas daļā – Hipokrāta ielā 2, 128. kabinetā, līdz 2024. gada 31. janvārim plkst. 10.00. Piedāvājumi tiks atvērti 2024. gada 31. janvārī plkst. 11.00.”

Nolikums