Vienotais pieraksts: +371 67000610

Saimnieciskajā darbībā neizmantojamo medicīnas ierīču izsole Id. Nr. RAKUS-2022/04 KMI (pirmajā atsavināšanas reizē nerealizētās ierīces)

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Slimnīca), reģistrācijas Nr. 40003951628, juridiskā adrese Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038, rakstiskā izsolē ar lejupejošu soli (Id. Nr. RAKUS-2022/04 KMI) pārdod pirmajā atsavināšanas reizē nerealizētas saimnieciskajā darbībā neizmantojamas medicīnas ierīces (turpmāk – izsoles objekts):

Nr. p.k. Medicīnas ierīces nosaukums, modelis Ekspluatācijā kopš Ražotājs Nosacītā cena EUR bez PVN Nodrošinājuma nauda
1.  

Dozimetriskā mēriekārta, rf-Daily QA3

 

27.12.2013. Sun Nuclear  

1450,00

 

145,00

2. Bronhoskops fibrooptiskais, FB-10V 17.03.2015. PENTAX 1650,00 165,00

Izsoles objektiem ir noteikta slepenā cena, par kuru lētāk izsoles objekti netiks pārdoti.

Izsoles objektus var apskatīt Hipokrāta ielā 4, Rīgā un Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, Upeslejās, iepriekš piesakoties pa tālr. 67303141 vai 29134950.

Izsoles noteikumi pieejami Slimnīcas mājaslapā https://www.aslimnica.lv, sadaļā “Izsoles”. Nodrošinājums iemaksājams Slimnīcas kontā: AS “Swedbank”, konta numurs LV24HABA0001407045805, kods HABALV22, līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai. Rakstiski piedāvājumi iesniedzami pa pastu vai personīgi Slimnīcas Medicīnas iekārtu uzraudzības un plānošanas daļā – Hipokrāta ielā 2, 128. kabinetā, līdz 2022. gada 26. oktobrim plkst. 10.00. Piedāvājumi tiks atvērti 2022. gada 26. oktobrī plkst. 11.00.”

Nolikums