Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rezultātu paziņojums – Saimnieciskajā darbībā neizmantojamu medicīnas ierīču izsole Id. Nr. RAKUS-2023/01 KMI ar lejupejošu soli

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts:

Pretendents Medicīnas ierīces nosaukums, modelis, ražotājs Kopējā nosolītā cena

bez PVN

Fiziska persona R. Dz. Lupas binokulārās PRO ASH-L, Univet, inv. nr. 1012590, sērijas nr. nav, ražotājs Univet S.r.l.  

223,00

Fiziska persona E. R. Lupas binokulārās 3.0×400 PRO ITA, Univet, sērijas nr. nav, ražotājs Univet S.r.l.  

215,00