Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rezultātu paziņojums – Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles, id. Nr RAKUS-2023/01 ATNI

Saskaņā ar Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles, id.Nr. RAKUS-2023/01ATNI nolikuma 9.6.6.apakšpunktu, 9.6.9.apakšpunktu un 10.1.punktu, par nolikuma 2.1.punktā norādītā Nomas objekta  – nedzīvojamo telpu 8.korpusa ēkas 3.stāva Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1079, kadastra apzīmējuma numurs: 0100 122 2078 008 ar kopējo platību 295,9m2 (divi simti deviņdesmit pieci komats deviņi kvadrātmetri) nomas tiesību izsoles, id.Nr. RAKUS-2023/01ATNI uzvarētāju tiek atzīta SIA “STENDALS”, reģistrācijas Nr. 40003915843, ar piedāvāto nomas maksu par Nomas objektu mēnesī – EUR 1796.11 (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit seši euro, 11 centi) bez PVN par nedzīvojamām telpām ar kopējo platību ir 295,9m2 (divi simti deviņdesmit pieci komats deviņi kvadrātmetri) Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1079, ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 122 2078 008 3.stāvā), kas atbilst izsoles Nolikumā norādītajam, piešķirot SIA “STENDALS”, reģistrācijas Nr. 40003915843, tiesības par Nomas objektu slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu.