Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rezultātu paziņojums – Nedzīvojamo telpu daļu nomas tiesību izsole, Id.Nr. RAKUS-2021/03TNI

Par nedzīvojamās telpas Nr.001-62 stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, Upeslejās, Stopiņu novadā, LV – 2118, ēkas kadastra apzīmējums 80960050095001, 1.stāvā nomas tiesību rakstiskās izsoles Id.Nr. RAKUS-2021/03tni uzvarētāju tiek atzīta SIA „Meri S”, reģ.Nr. 40203299052, ar piedāvāto nomas maksu par Nomas objektu mēnesī – EUR 76,38 (septiņdesmit seši euro, 38 centi) bez PVN par nedzīvojamo telpu Nr.001-62 stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, Upeslejas, Stopiņu novads, LV – 2118, ēkas kadastra apzīmējums 80960050095001, 1.stāvā ar kopējo platību 34.1 m2 (trīsdesmit četri komats viens kvadrātmetri), kas atbilst izsoles Nolikumā norādītajam.