Vienotais pieraksts: +371 67000610

Paziņojums par otrajā atsavināšanas reizē nerealizēto saimnieciskajā darbībā neizmantojamo medicīnas ierīču pārdošanu par brīvu cenu (Id. Nr. RAKUS-2022/02 KMI)

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Slimnīca), reģistrācijas Nr. 40003951628, juridiskā adrese Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038, pārdod par brīvu cenu (arī nosacītā cena) otrajā izsolē (Id. Nr. RAKUS-2022/02 KMI) nerealizētas saimnieciskajā darbībā neizmantojamas medicīnas ierīces (turpmāk – Ierīces):

Nr. p.k. Medicīnas ierīces nosaukums, modelis Ekspluatācijā kopš Ražotājs Nosacītā cena EUR bez PVN
1 Lineārais paātrinātājs, CLINAC 2100 CD 01.01.2005. Varian Medical Systems  

250,00

2 Lineārais paātrinātājs, NOVALIS TX 16.07.2009. Varian Medical Systems  

250,00

3 Iekārta scintigrāfijas,  SKYLight AZ  8FT. 3/8 28.02.2008. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS  

300,00

4 Iekārta scintigrāfijas, INFINIA HAWKEYE 4 01.01.2001. GE Healthcare 300,00
5 Iekārta radiogrāfijas digitāla stacionāra, DuoDiagnost 03.01.2000. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS  

165,00

6 Iekārta radiogrāfijas analoga mobila, Practix 100 Plus 02.03.2000. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS  

75,00

7 Iekārta radiogrāfijas analoga mobila, Practix 160 22.12.2004. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS  

200,00

Ierīces var apskatīt Hipokrāta ielā 4, Rīgā, Linezera ielā 3, Rīgā un Lielvārdes ielā 68, Rīgā, iepriekš piesakoties pa tālr. 67303141 vai 29134950.

Pretendentiem, kuri vēlas iegādāties Ierīces, kuras minētas pozīcijās Nr. 3 – 7, iesniedzot piedāvājumu, jāiesniedz Slimnīcai dokumentu, kurš apliecina Pretendenta tiesības veikt darbības ar Ierīces rentgenspuldzi, tostarp tās iznīcināšanu vai nodošanu citam licencētam operatoram.

Pretendentiem, kuri iegādāsies Ierīces, kuras minētas pozīcijās Nr. 1 un Nr. 2, jāiesniedz Slimnīcai dokumentu, kurš apliecina, ka Pretendents ir tiesīgs veikt lineārā paātrinātāja detaļu radioaktivitātes testēšanu un radioaktīvās detaļas nodot noglabāšanai radioaktīvo atkritumu poligonā “Radons”, vai līgumu ar operatoru, kuram ir tiesības veikt lineārā paātrinātāja detaļu radioaktivitātes testēšanu un radioaktīvās detaļas nodot noglabāšanai radioaktīvo atkritumu poligonā “Radons”.

Rakstiski piedāvājumi iesniedzami pa pastu vai personīgi Slimnīcas Medicīnas iekārtu uzraudzības un plānošanas daļā – Hipokrāta ielā 2, 128. kabinetā līdz 2022. gada 3. jūnija plkst. 16:00. Ja līdz šim laikam būs pieteikušies vairāki interesenti, tiks rīkota kustamās mantas izsole ar augšupejošu soli.