Vienotais pieraksts: +371 67000610

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību rakstiskas izsoles id. Nr. RAKUS-2022/01 ATNI

Izsludināta Nedzīvojamo telpu nomas tiesību rakstiska izsole Nr. RAKUS-2022/01ATNI

Tiek izsolītas nomas tiesības uz nedzīvojamām telpām Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, Kadastra apzīmējuma numurs: 0100 122 2078 004, atbilstoši Nedzīvojamo telpu nomas tiesību rakstiskas izsoles id.Nr.RAKUS-2022/01ATNI nolikuma (turpmāk tekstā – Nolikums) Pielikumam Nr.2 – “Nomas objekta – Iznomājamo telpu apraksts un izvietojums telpu plānojumā” (turpmāk tekstā – Nomas objekts),

kur paredzētais Nomas objekta izmantošanas mērķis ir Iznomātāja sniegto pakalpojumu nekonkurējošu ar veselības aprūpi saistītu pakalpojumu sniegšana vai preču tirdzniecība. Nomas objektu nav paredzēts iznomāt jebkāda veida farmācijas produkcijas (zāļu, uztura bagātinātāju, uztura piedevu produkcijas), kā arī ikdienas apģērba (t.sk., un ne tikai virsdrēbju, apakšveļas, halātu un tml.) produkcijas, galantērijas, bižutērijas precēm pielīdzināmas produkcijas tirdzniecībai.

Ar izsoles nolikumu un Nedzīvojamo telpu nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” mājas lapā www.aslimnica.lv/izsoles/.

Ar izsolāmo Nomas objektu pretendents var iepazīties darba dienās līdz 2022.gada 3.februārim plkst.15.30, iepriekš piesakoties pie R.Ošenieka pa tālruni: +371 25425252.

Pretendenta piedāvājumu pieņemšana tiek pārtraukta divas stundas pirms rakstiskās izsoles sākuma, tas ir, 2022. gada 4. februārī, plkst. 10:00.

 

Izsole notiks 2022.gada 4. februārī plkst. 12:00 SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Iepirkumu daļā Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 1. stāvā 115. telpā.

 

Uzziņas pa tālruni 25425252.

__________________________________________________________________________________________________________

Nolikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3