Vienotais pieraksts: +371 67000610

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību rakstiska izsole id. Nr. RAKUS-2023/01TNI

Tiek izsolītas nomas tiesības uz nedzīvojamām telpām Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1079, Kadastra apzīmējuma numurs: 0100 122 2078 008, atbilstoši Nedzīvojamo telpu nomas tiesību rakstiskas izsoles id.Nr.RAKUS-2023/01TNI nolikuma (turpmāk tekstā – Nolikums) Pielikumam Nr.2 – “Nomas objekta – Iznomājamo telpu apraksts un izvietojums telpu plānojumā” (turpmāk tekstā – Nomas objekts),

kur paredzētais Nomas objekta izmantošanas mērķis ir ēdināšanas pakalpojuma sniegšana. Nomas objektu nav paredzēts iznomāt jebkāda veida farmācijas produkcijas (zāļu, uztura bagātinātāju, uztura piedevu produkcijas), kā arī kategoriski aizliegta alkoholisko dzērienu, psihotropo vielu un tabakas izstrādājumu tirdzniecība.

Ar izsoles nolikumu un Nedzīvojamo telpu nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” mājas lapā www.aslimnica.lv/izsoles/.

Ar izsolāmo Nomas objektu pretendents var iepazīties darba dienās līdz 2023.gada 20.aprīlim plkst.15.30, iepriekš piesakoties pie R.Ošenieka pa tālruni: +371 25425252.

Pretendenta piedāvājumu pieņemšana tiek pārtraukta divas stundas pirms rakstiskās izsoles sākuma, tas ir, 2023.gada 21.aprīlī, plkst.10.00.

Izsole notiks 2023.gada 21.aprīlī plkst.12:00 SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Iepirkumu daļā Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 1.stāvā 115.telpā.

Uzziņas pa tālruni 25425252.