Vienotais pieraksts: +371 67000610

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles, id. Nr RAKUS-2023/01 TNI, rezultātu paziņojums

Saskaņā ar Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles, id.Nr. RAKUS-2023/01 TNI nolikuma 9.6.6.apakšpunktu un nolikuma 10.6.punktu, Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli, id.Nr. RAKUS-2023/01 TNI par nolikuma 2.1.punktā norādīto Nomas objektu  – nedzīvojamām telpām 8.korpusa ēkas 3.stāvā Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1079, kadastra apzīmējuma numurs: 0100 122 2078 008 ar kopējo platību 295,9m2 (divi simti deviņdesmit pieci komats deviņi kvadrātmetri) atzīt par izbeigtu bez rezultāta