Vienotais pieraksts: +371 67000610

Nedzīvojamo telpu Hipokrāta ielā 2, Rīgā daļu nomas tiesību izsoles, id. Nr RAKUS-2023/05 TNI, rezultātu paziņojums

Saskaņā ar Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles, id.Nr. RAKUS-2023/05TNI nolikuma 9.6.8.apakšpunktu, 9.8.punktu un 10.1.punktu, par nolikuma 2.1.punktā norādītā Nomas objekta  – nedzīvojamo telpu daļu pārtikas tirdzniecības automātu izvietošanai Iznomātāja telpās nomas tiesību izsoles, id.Nr. RAKUS-2023/05TNI uzvarētājiem tiek atzītas:

  1. UAB “Osama” filiāle ”OSAMA DISTRIBUTORS”, reģ. Nr. 50003588031 ar piedāvāto augstāko nomas maksu par 14 nomas objekta daļām mēnesī – EUR 2828,00 (divi tūkstoši astoņi simti divdesmit astoņi euro, 00 centi) bez PVN par visu Nomas objektu – nedzīvojamo telpu daļām ar kopējo platību 14m2 (četrpadsmit kvadrātmetri);
  2. SIA KAFIJAS PASAULE, reģ.Nr. 40103476661 ar piedāvāto augstāko nomas maksu par 11 nomas objekta daļām mēnesī – EUR 2397,49 (divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit septiņi euro, 49 centi) bez PVN par visu Nomas objektu – nedzīvojamo telpu daļām ar kopējo platību 11m2 (vienpadsmit kvadrātmetri) un
  3. SIA SANITEX, reģ.Nr. 40003166842 ar piedāvāto augstāko nomas maksu par 4 nomas objekta daļām mēnesī – EUR 1013,00 (viens tūkstotis seši trīspadsmit euro, 00 centi) bez PVN par visu Nomas objektu – nedzīvojamo telpu daļām ar kopējo platību 4m2 (četri kvadrātmetri).

Nomas objekta daļu izvietojums Iznomātāja struktūrvienību telpās ar Izsoles uzvarētāju iesniegtajām augstākajām nomas maksām par katru Nomas objekta vienību pievienots šeit