Vienotais pieraksts: +371 67000610

Izsludināta Nedzīvojamo telpu daļu nomas tiesību rakstiska izsole id. Nr. RAKUS-2024/01 TNI

Tiek izsolītas nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu daļām SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” stacionāru telpās, atbilstoši Nedzīvojamo telpu daļu nomas tiesību rakstiskas izsoles id.Nr.RAKUS-2024/01TNI nolikuma (turpmāk tekstā – Nolikums) Pielikumam Nr.2 “Nomas objekta – Iznomājamo telpu daļu uzskaitījums un izvietojums” (turpmāk tekstā – Nomas objekts),

kur noteiktais Nomas objekta izmantošanas mērķis ir pārtikas tirdzniecības automātu izvietošana paredzētajās nedzīvojamo telpu daļās.

Ar izsoles nolikumu un Nedzīvojamo telpu nomas līguma projektu var iepazīties internetā SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” vietnē.

Ar izsolāmo Nomas objektu pretendents var iepazīties darba dienās līdz 2024.gada 18.janvārim plkst.15.30 iepriekš piesakoties pie R.Ošenieka pa tālruni: +371 25425252.

Pretendenta piedāvājumu pieņemšana tiek pārtraukta divas stundas pirms rakstiskās izsoles sākuma, tas ir, 2024.gada 19.janvārī, plkst.10.00.

Izsole notiks 2024.gada 19.janvārī, plkst.12.00 SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 1.stāvā 115.telpā.

Uzziņas pa tālruni 25425252.