Vienotais pieraksts: +371 67000610

Izsludināta Nedzīvojamo telpu daļu nomas tiesību rakstiska izsole id. Nr. RAKUS-2021/03 TNI

REZULTĀTU PAZIŅOJUMS

Par nedzīvojamās telpas Nr.001-62 stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, Upeslejās, Stopiņu novadā, LV – 2118, ēkas kadastra apzīmējums 80960050095001, 1.stāvā nomas tiesību rakstiskās izsoles Id.Nr. RAKUS-2021/03tni uzvarētāju tiek atzīta SIA „Meri S”, reģ.Nr. 40203299052, ar piedāvāto nomas maksu par Nomas objektu mēnesī – EUR 76,38 (septiņdesmit seši euro, 38 centi) bez PVN par nedzīvojamo telpu Nr.001-62 stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, Upeslejas, Stopiņu novads, LV – 2118, ēkas kadastra apzīmējums 80960050095001, 1.stāvā ar kopējo platību 34.1 m2 (trīsdesmit četri komats viens kvadrātmetri), kas atbilst izsoles Nolikumā norādītajam.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Tiek izsolītas nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu Nr.001-62 stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, Upeslejās, Stopiņu novadā, LV – 2118, ēkas kadastra apzīmējums 80960050095001, 1. stāvā, atbilstoši Nedzīvojamās telpas nomas tiesību rakstiskas izsoles id.Nr.RAKUS-2021/03TNI nolikuma (turpmāk tekstā – Nolikums) Pielikumam Nr.2 – “Nomas objekta – Iznomājamās telpas apraksts un izvietojums telpu plānojumā” (turpmāk tekstā – Nomas objekts),

kur paredzētais Nomas objekta izmantošanas mērķis ir pārtikas, uzkodu, kulinārijas, ziedu, dāvanu, suvenīru un saldumu tirdzniecībai. Nomas objektu nav paredzēts iznomāt jebkāda veida farmācijas produkcijas (zāļu, uztura bagātinātāju, uztura piedevu produkcijas), kā arī ikdienas apģērba (t.sk., un ne tikai virsdrēbju, apakšveļas, halātu un tml.) produkcijas, galantērijas, bižutērijas precēm pielīdzināmas produkcijas tirdzniecībai.

Ar izsoles nolikumu un Nedzīvojamo telpu nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” mājas lapā, sadaļā Izsoles.

Ar izsolāmo Nomas objektu pretendents var iepazīties darba dienās līdz 2021. gada 6. augustam plkst.15.30, iepriekš piesakoties pie J.Gaveikas pa tālruni: +371 29242853.

Pretendenta piedāvājumu pieņemšana tiek pārtraukta divas stundas pirms rakstiskās izsoles sākuma, tas ir, 2021.gada 9.augustā, plkst.10.00.

 

Izsole notiks 2021.gada 9.augustā plkst.12:00 SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 1. stāvā 115. telpā.

 

Uzziņas pa tālruni: +371 25425252.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Nolikums

Iznomājamās telpas apraksts

Līguma projekts

Izsoles pielikums