Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rezultātu paziņojums – Nedzīvojamās telpas nomas tiesību rakstiska izsole id. Nr. RAKUS-2021/02TNI

Par nedzīvojamās telpas Nr.001-63 stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, Upeslejās, Stopiņu novadā, LV – 2118, ēkas kadastra apzīmējums 80960050095001, 1.stāvā nomas tiesību rakstiskās izsoles Id.Nr. RAKUS-2021/02tni uzvarētāju tiek atzīta SIA „Meri S”, reģ.Nr. 40203299052, ar piedāvāto nomas maksu par Nomas objektu mēnesī – EUR 46,92 (četrdesmit seši euro, 00 centi) bez PVN par nedzīvojamo telpu Nr.001-63 stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, Upeslejas, Stopiņu novads, LV – 2118, ēkas kadastra apzīmējums 80960050095001, 1.stāvā ar kopējo platību 20,4 m2 (divdesmit komats četri kvadrātmetri), kas atbilst izsoles Nolikumā norādītajam.


Tiek izsolītas nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu Nr.001-63 stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, Upeslejās, Stopiņu novadā, LV – 2118, ēkas kadastra apzīmējums 80960050095001, 1. stāvā, atbilstoši Nedzīvojamās telpas nomas tiesību rakstiskas izsoles id.Nr.RAKUS-2021/02TNI nolikuma (turpmāk tekstā – Nolikums) Pielikumam Nr.2 – “Nomas objekta – Iznomājamās telpas apraksts un izvietojums telpu plānojumā” (turpmāk tekstā – Nomas objekts), kur paredzētais Nomas objekta izmantošanas mērķis ir ziedu, dāvanu, suvenīru un iepakojumā esošu saldumu tirdzniecība. Nomas objektu nav paredzēts iznomāt jebkāda veida farmācijas produkcijas (zāļu, uztura bagātinātāju, uztura piedevu produkcijas), kā arī ikdienas apģērba (t.sk., un ne tikai virsdrēbju, apakšveļas, halātu un tml.) produkcijas, galantērijas, bižutērijas precēm pielīdzināmas produkcijas tirdzniecībai.

Ar izsoles nolikumu un Nedzīvojamo telpu nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” mājas lapā:

https://aslimnica.lv/wp-content/uploads/2021/03/telpu_iznomasanas_finansu_nosacijumi_2021.g.pdf.

Ar izsolāmo Nomas objektu pretendents var iepazīties darba dienās līdz 2021.gada 26.martam plkst.15.30, iepriekš piesakoties pie J.Gaveikas pa tālruni: +371 29242853.

Pretendenta piedāvājumu pieņemšana tiek pārtraukta divas stundas pirms rakstiskās izsoles sākuma, tas ir, 2021.gada 30.martā, plkst.10.00.

Izsole notiks 2021.gada 30.martā plkst.12:00 SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 1.stāvā 115. telpā.

Uzziņas pa tālruni 25425252.

Pielikumi: