Vienotais pieraksts: +371 67000610

Par Rīgas Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētāju apstiprina Normundu Staņēviču

Šodien, 27. aprīlī, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāja amatā tika apstiprināts Normunds Staņēvičs. Jaunajā amatā Normunds Staņēvičs darbu uzsāks šā gada 8. maijā.

Normunds Staņēvičs ieguvis maģistra grādu biznesa vadībā un administrēšanā Rīgas Ekonomikas augstskolā (Stockholm School of Economics in Riga). Iepriekš ieņēmis vadošus amatus uzņēmumos Food Union un A/S Diena. Šobrīd ir padomes loceklis uzņēmumā Hortex.

Iezīmējot turpmāko Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas attīstības vīziju Normunds Staņēvičs uzsver: “Esmu pārliecināts, ka kopā ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas profesionālo komandu, apvienojot pieredzi, spēsim kļūt par līderiem Latvijas medicīnas aprūpes sistēmā, tādējādi nodrošinot uz pierādījumiem un inovācijām balstītu izcilību pacientu ārstēšanā un aprūpē, kā arī pētniecības un mūžizglītības nodrošināšanā. Šajos nozarei izaicinošajos laikos mana prioritāte saskan ar slimnīcas misiju – augsta līmeņa veselības aprūpes pakalpojumi, kā arī esošā un topošā ārstniecības personāla izglītošanu.”

Vērtējot konkursa gaitu un iznākumu, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas padomes priekšsēdētāja Tīna Kukka akcentē: “Uzskatām, ka konkurss ir sasniedzis mērķi. Atrasts piemērotākais kandidāts, kura līdzšinējā profesionālā darbība, vadot liela mēroga uzņēmumus, kā arī redzējums par pastāvošajiem izaicinājumiem un attīstības virzieniem saskan ar šobrīd esošajām slimnīcas nepieciešamībām.” Tāpat T. Kukka pozitīvi novērtē līdzšinējā valdes priekšsēdētāja pienākuma izpildītāja Alekseja Višņakova darbību. “Slimnīcas vārdā izsakām lielu pateicību Aleksejam Višņakovam, kurš izaicinājuma laikā atsaucās un uzņēmās sekmīgi pildīt vadības grožus un turpināt iesāktās slimnīcas darbības.”

Plašāka informācija par konkursa norises gaitu

Atklāts konkurss uz slimnīcas valdes priekšsēdētāja amatu tika izsludināts 2022. gada 25. oktobrī. Tika izveidota valdes priekšsēdētāja amata kandidātu nominācijas komisija: nominācijas komisijas vadītājs  – Valts Ābols, slimnīcas padomes loceklis; nominācijas komisijas locekļi – Ilze Grīnberga,  Pārresoru Koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas juriskonsulte, Antra Valdmane, Veselības ministrijas valsts sekretāres vietniece veselības politikas jautājumos;  Līga Meņģelsone, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore, profesors Viesturs Boka, Latvijas Ārstu biedrības pārstāvis, Harijs Gals, Latvijas Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības “Onkoalianse” pārstāvis. Nominācijas procesā piedalījās personāla atlases konsultants – SIA “Executive Search Baltics”.

Pieteikšanās termiņš kandidātiem sākumā tika noteikts līdz 2022. gada 11. novembrim, kas ar nominācijas komisijas lēmumu tika pagarināts līdz 2022. gada 25. novembrim. Kopumā slimnīcas valdes priekšsēdētāja amatam tika saņemti pieteikumi no 23 kandidātiem. Nominācijas komisija visus amata kandidātus novērtēja, balstoties uz kandidātu vērtēšanas kritērijiem, kuri tika noteikti, pamatojoties uz slimnīcas valdes priekšsēdētājam nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu. Kandidātu novērtēšana notika 4 kārtās.

Konkursa pirmajā kārtā tika veikts kandidātu sākotnējais izvērtējums (dokumentu pārbaude un analīze), lai pārbaudītu kandidātu atbilstību izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem.  Izvērtējumu veica personāla atlases konsultants. Nominācijas komisija izskatīja izvērtējuma rezultātus, veica savu novērtējumu un uz konkursa otro kārtu izvirzīja visus kandidātus, kuri atbilstoši pirmās kārtas novērtējumam atbilda noteiktajām obligātajām minimālajām prasībām – kopskaitā 10 kandidātus.

Konkursa otrajā kārtā tika veiktas padziļinātas intervijas ar kandidātiem. Nominācijas komisija, saņemot personāla atlases konsultanta informāciju, sniedza savu novērtējumu un lēma uz konkursa trešo kārtu izvirzīt 5 kandidātus, kuri konkursa pirmās kārtas un otrās kārtas kopvērtējumā ieguvuši augstāko punktu skaitu.

Konkursa trešajā kārtā kandidātiem bija jāsagatavo savs stratēģiskais redzējums par slimnīcas prioritātēm un rīcības plānu, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai un iespējamos risinājumus, kā arī kandidāti tika intervēti, kur nominācijas komisija uzdeva visiem kandidātiem vienādus jautājumus.

Intervijas laikā nominācijas komisija novērtēja katra kandidāta stratēģisko redzējumu, zināšanas un atbilstību valdes priekšsēdētāja amatam izvirzītajiem kritērijiem un profesionālās pieredzes prasību aprakstam, un lēma konkursa ceturtajai kārtai izvirzīt 3 kandidātus, kuri konkursa pirmās kārtas, otrās kārtas un trešās kārtas kopvērtējumā bija ieguvuši augstāko punktu skaitu.

Konkursa ceturtajā kārta notika kandidātu padziļinātu vērtēšana – vadības kompetenču, vērtēšana, atsauksmju ievākšana, padziļināta reputācijas pārbaude, personības testēšana, ko veica personāla atlases konsultants, izmantojot vienādas kompetenču novērtēšanas metodes.

Apkopojot konkursa četru kārtu vērtējumus, nominācijas komisija 2023.gada 22. februārī pieņēma lēmumu Slimnīcas valdes priekšsēdētāja amatam izvirzīt padomei izvērtēšanai 2 (divus) kandidātus, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu no punktu kopsummas rezultāta, norādot tos prioritārā secībā. Nominācijas komisija beidza savu darbu ar brīdi, kad tika pieņemts gala lēmums par konkursa rezultātiem un iesniegts priekšlikums slimnīcas padomei.

Slimnīcas padomei veica pārrunas ar abiem nominētajiem kandidātiem, kā arī ar slimnīcas kapitāla daļu turētāju, padomes 2023. gada 21. aprīļa ārkārtas sēdē izvirzīja ievēlēšanai Slimnīcas valdes priekšsēdētāja amata nominēto prioritāro kandidātu, un 2023.gada 27.aprīļa ārkārtas sēdē ievēlēja Slimnīcas valdes priekšsēdētāja amatā uz piecu gadu termiņu  nominēto kandidātu Normundu Staņēviču, kurš uzsāks amata pienākumu izpildi 2023. gada 8. maijā.

Izziņai: Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā ārstniecības iestāde valstī. Slimnīcas stacionāros gadā ārstējas 55 000 pacienti, bet ambulatoros ārstniecības pakalpojumus izmanto vairāk nekā 840 000 pacienti. Būtisks fakts: Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā ārstējas aptuveni 80 % no visiem onkoloģiskajiem pacientiem Latvijā. No kopējā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pacientu skaita – onkoloģisko pacientu īpatsvars ir tuvu 30%.