Vienotais pieraksts: +371 67000610

Maldina sabiedrību par Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas iecerēm

Laikraksta “Diena” 27. aprīļa numurā publicēts Gata Gūtes raksts “Kārtējā vēlme sarīkot dzīres mēra laikā”, kas pēc būtības ir maldinošs un nesniedz objektīvu un patiesu informāciju par Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas iecerēm infrastruktūras sakārtošanā un šai procesā pieņemtajiem lēmumiem un to būtību. Rakstā izmantotas fragmentāras atsauces uz ZZS Saeimas frakcijas deputātu parakstīto pieprasījumu ministru prezidentam Krišjānim Kariņam.

Informējam, ka Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca 2020.gadā uzsāka un 2021.gadā turpina Slimnīcas teritorijas Hipokrāta ielā, Rīgā attīstības koncepcijas izstrādi. Šīs koncepcijas izstrādes viens no būtiskākajiem posmiem ir tehniski ekonomiskais pamatojums un mets Hipokrāta ielas teritorijas attīstībai. Atbilstoši slimnīcas vidēja termiņa darbības stratēģijai 2020. – 2022.gadam šobrīd tiek īstenota slimnīcas infrastruktūras attīstība, koncentrējot ārstniecības pakalpojumus Hipokrāta ielas kompleksā, kur ir paredzēta arī jauna ārstniecības korpusa izveidošana.

2020.gadā RAKUS noslēdza līgumu ar SIA “Ernst & Young Baltic” par tehniski ekonomiskā pamatojuma un meta izstrādi RAKUS pakalpojumu koncentrēšanai Hipokrāta ielas teritorijā. Meta izstrādei tika piesaistīts projektēšanas uzņēmums AW2 ARKKITEHDIT / ARCHITECTURE WORKSHOP FINLAND LTD ar būtisku pieredzi slimnīcu infrastruktūras attīstībā Ziemeļvalstīs un Baltijā. Līgums tiek izpildīts vairākos posmos – veikta esošās situācijas analīze, izstrādātas un analizētas alternatīvas, kā arī detalizēti izstrādāts tehniskais un ekonomiskais pamatojums izvēlētajai alternatīvai, izstrādāts mets un rīcības plāns. Līguma kopējais izpildes laiks ir 2022.gada februāris, jo līgums paredz dokumentu precizēšanu atbilstoši finansētāju nosacījumiem un papildu pieprasījumiem. Šobrīd notiek Atveseļošanās un noturības mehānisma Latvijas plāna izstrāde un saskaņošana, kā rezultātā pastāvīgi nepieciešami precizējumi un papildinājumi izstrādātajos dokumentos, kas turpināsies līdz iepriekš minētā plāna saskaņošanai Eiropas Komisijā un atbilstoša projekta pieteikuma sagatavošanai RAKUS infrastruktūras attīstībai Hipokrāta ielas teritorijā.

SIA “Ernst & Young Baltic” un somu projektēšanas uzņēmuma ARCHITECTURE WORKSHOP FINLAND LTD  piedāvājums paredz jauno slimnīcas korpusu būvēt teritorijā aiz Gaiļezera stacionāra, vietā, kur atrodas helihoptera laukums un personāla autostāvvietas, un izbūvēt jaunu, modernu daudzstāvu autostāvvietu ar helihoptera laukumu. Mūsu gadījumā helikoptera laukums nav ekstra vai “dzīres mēra laikā”, tas ir vitāli nepieciešams, jo Rīgas Austrumu slimnīca ir vienīgā slimnīca Latvijā, kura var uzņemt neatliekamus pacientus, kurus pārvieto ar helikopteriem no visas Latvijas, kā arī nodrošina orgānu donoru pārvietošanu un armijas vajadzības medicīnas aprūpē. Bez tam, būvējot jauno korpusu, ir jānodrošina arī Rīgas pilsētas apbūves noteikumu izpildi attiecībā uz automašīnu stāvvietām, it īpaši ņemot vērā plānoto divu stacionāru pārvietošanu un ar to saistīto slimnīcas personāla un pacientu plūsmas būtisko palielinājumu.

Tāpat tika veikta izpēte par pieejamiem ārvalstu finanšu instrumentiem, kā arī vērtēta iespēja RAKUS aizņemties finanšu līdzekļus stāvvietas izbūvei, bet tika secināts, ka ietekmes uz RAKUS un valsts budžeta izdevumiem mazināšanai, pirmsšķietami efektīvākais risinājums būtu publiskā un privātā partnerība.

Šie ir iemesli, kāpēc ir pieņemts lēmums izvērtēt piedāvātā PPP projekta lietderību un rentabilitāti, jo no tā ir atkarīga visa attīstības projekta tālākā realizācija, kuru ir jāpabeidz līdz 2026.gadam.

Latvijas Republikas normatīvie akti skaidri definē veidu kā tiek izvērtētas iespējas publiskās un privātās partnerības ieceres un līgumu veida izvēle.

Ņemot vērā normatīvo aktu prasības, kā arī lai noteiktu vai publiskā un privātā partnerības forma iecerētajam infrastruktūras objektam ir valstij un RAKUS izdevīgākā, tika pieņemts valdes lēmums un Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā reģistrēta informācija par ieceri.

Īpaši vēršam uzmanību uz faktu, ka pieņemtais lēmums nav par publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanu, bet atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek veikta projekta izpēte, tai skaitā juridisko un ekonomisko risku analīze. Jautājumus par publiskās un privātās partnerības projekta uzsākšanu pēc būtības, risku sadalījumu un iespējamo formu, termiņiem, īpašuma tiesībām varēs izlemt tikai pēc izvērtējuma veikšanas un saskaņošanas gan ar Veselības ministriju, gan Finanšu ministriju, gan arī ar citām institūcijām, kuras normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atbildīgas par lēmuma par privātās un publiskās partnerības projekta uzsākšanas pieņemšanu.