Vienotais pieraksts: +371 67000610

2024. gada 1. ceturksnis: Austrumu slimnīcā aug stacionēto pacientu, operāciju, ambulatoro vizīšu un izmeklējumu skaits

Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (Austrumu slimnīca) 2024. gada trīs mēnešos salīdzinājumā ar analogu periodu 2023. gadā palielinājies gan ārstēto pacientu, gan veikto operāciju, ambulatoro vizīšu, konsultāciju un izmeklējumu skaits, liecina 1. ceturkšņa operatīvais pārskats. Austrumu slimnīca 2024. gada 1. ceturksnī turpināja aktīvu darbu stratēģisko mērķu izpildei, tostarp saistībā ar integrētu veselības aprūpi onkoloģijā – starp šā gada svarīgākajiem uzdevumiem ir Nacionālā vēža centra akreditācija, kas virzās atbilstoši plānam. Šajā periodā audzis Austrumu slimnīcas speciālistu gatavoto reģistrēto akadēmisko pētījumu un zinātnisko publikāciju skaits. Sevišķa uzmanība pārskata periodā veltīta pacientu drošības un pieredzes jautājumiem, pabeigta vairāku infrastruktūras objektu būvniecība, kā arī intensīvi turpināta inovatīvu metožu un tehnoloģiju apgūšana un ieviešana ārstniecībā. Liela uzmanība pievērsta personāla jautājumiem darbinieku izglītošanas, labbūtības un drošības veicināšanas jomā.

2024. gada 1. ceturksnī Austrumu slimnīcā stacionāri ārstēti 15 578 pacienti – šo pacientu skaits pārskata periodā palielinājies par 4,6% jeb 681 pacientu, salīdzinot ar analogu periodu 2023. gadā. Pārskata periodā par 2456 jeb 20,8% attiecībā pret 2023.gada 1. ceturksni pieaudzis arī Austrumu slimnīcā veikto operāciju skaits. Tāpat audzis arī ambulatoro vizīšu un attālināto konsultāciju apjoms – no 75 414 pagājušā gada pirmajos trīs mēnešos līdz 82 030 2024. gada 1. ceturksnī, palielinoties par 8,8%.

Ambulatorajiem pacientiem, tajā skaitā dienas stacionāra pacientiem, veikto laboratorisko izmeklējumu skaits pārskata periodā, salīdzinot ar 2023. gada attiecīgo periodu, ir pieaudzis par 15%, Austrumu slimnīcai nodrošinot 314 722 izmeklējumus.

Attālināti sniegto konsultāciju skaits salīdzinājumā ar 2023. gada attiecīgo periodu ir pieaudzis par 49,9%. 2024. gada trīs mēnešos sniegtas 14 614 attālinātās konsultācijas jeb 17,8% no visām ambulatorajām vizītēm/konsultācijām, kamēr 2023. gada trīs mēnešos – 9752 attālinātās konsultācijas. Visvairāk attālinātās konsultācijas pārskata periodā sniedza uztura speciālisti un māsas klīniskās barošanas jautājumos (38%), infektologi (14%) un dermatologi venerologi (9%). Pacientu, operāciju, vizīšu un izmeklējumu skaita pieaugums vēl aizvien tiek saistīts ar Covid-19 sekām kontekstā ar pacientu iespējām pēc pandēmijas beigām risināt iepriekš atliktās veselības problēmas.

Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs uzsver: “Paldies pacientiem par uzticību un Austrumu slimnīcas komandai par paveikto! Šā gada pirmajos trīs mēnešos, kad jūtami audzis pieprasījums pēc mūsu pakalpojumiem un mūsu kapacitāte ir sasniegusi maksimumu, esam spējuši sniegt mūsu pacientiem labāko ārstniecību un aprūpi. Vienlaikus būtiska virzība pārskata periodā veltīta jautājumiem, kas saistīti ar mūsu ilgtermiņa izaugsmes perspektīvām un stratēģisko virzienu attīstību. Austrumu slimnīcas 2024. gada prioritātes saistītas ar integrētas digitālās sistēmas izveidi, kas nodrošinās datos balstītu lēmumu pieņemšanu, ārstniecības, izglītības un zinātnes projektu attīstību un komandas stiprināšanu, un īpaši aktīvi ar šiem jautājumiem strādāts jau pirmajos trīs gada mēnešos.”

Virzoties uz datos balstītu lēmumu pieņemšanu, pēc Austrumu slimnīcas iniciatīvas trīs Latvijas klīniskās universitāšu slimnīcas pārskata periodā aktivizējušas vairāku pasākumu kompleksu īstenošanu, lai nodrošinātu datu apmaiņu starp slimnīcām, novērstu izmeklējumu dublēšanos, atslogotu pacientu ikdienu un atvieglotu ārstu darbu. Uzlabojot ārstniecības procesus, kad pacients ārstējas vairākās slimnīcās, nodrošinātu efektīvu informācijas apmaiņu, kā arī novērstu dubultizmeklējumu veikšanu, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca sadarbībā ar P.Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu un Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu uzsākusi virkni aktivitāšu datu apmaiņai starp trim slimnīcām. Starp tām ir, piemēram, radioloģisko izmeklējumu apmaiņa un vēža pacienta datu nodošana no Bērnu slimnīcas Stradiņa slimnīcai un Austrumu slimnīcai, pacientam sasniedzot pilngadību, kā arī citi pasākumi. Nākotnē plānota sadarbības paplašināšana, iekļaujot vairāk diagnostikas datu un stiprinot uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanu medicīnā, lai sniegtu personalizētu un efektīvāku aprūpi.

Pārskata periodā Austrumu slimnīcas speciālisti turpināja apgūt inovatīvas tehnoloģijas un īstenot unikālas operācijas, sniegt palīdzību Krievijas iebrukuma rezultātā smagi cietušajiem Ukrainas karavīriem, līdzdarboties Latvijas medicīnas nozarei svarīgu stratēģisko jautājumu risināšanā un attīstīt starptautisko sadarbību dažādu projektu ietvaros. Austrumu simnīcas onkoloģijas jomas eksperti kopā ar Eiropas Vēža institūtu organizācijas (OECI – Organisation of European Cancer Institutes) ekpertiem turpināja darbu pie Nacionālā vēža centra akreditācijas. Lai nākotnē nodrošinātu multidisciplināru vēža ārstēšanas taktiku visiem onkoloģiskajiem pacientiem Latvijā saskaņā ar Eiropas vadlīnijām tiek strādāts pie metodoloģiskās vadības jautājumu sakārtošanas un pacientu ceļu izstrādes biežāk sastopamajām vēža lokalizācijām jeb veidiem.

Pārskata periodā slimnīcā veikta Latvijā un Baltijā pirmā intraoperatīvā staru terapijas procedūra krūts vēža pacientei. Intraoperatīvā staru terapija tiek izmantota, lai apstarotu audzēja ložu operācijas laikā uzreiz pēc audzēja izņemšanas, un tā dod iespēju atsevišķām pacientu grupām atteikties no pēcoperācijas – adjuvantas – staru terapijas. Pateicoties intraoperatīvās staru terapijas iekārtas veiksmīgam pielietojumam, Austrumu slimnīcā krūts vēža ārstēšana atsevišķām pacientu grupām kļūst vēl saudzīgāka, vienlaikus būtiski saīsinot ārstēšanās laiku.

Austrumu slimnīcas valdes loceklis profesors Haralds Plaudis vērtē 1. ceturksnī paveikto: ‘’Austrumu slimnīca kā valstī lielākā ārstniecības iestāde un universitātes līmeņa slimnīca strādāja faktiski pārslodzes apstākļos, jo Austrumu slimnīcas stacionārā noslodze gada pirmajos mēnešos nereti pietuvojās 90%, kaut gan atbilstoši vadlīnijām tā nedrīkst pārsniegt 80%. Visa veida statistiskie rādītāji pirmajos trīs mēnešos apliecina, ka šogad ir bijis vairāk pacientu un mūsu speciālisti ir veikuši lielāku darba apjomu nekā tādā pašā laika periodā 2023. gadā. Universitāšu slimnīcu noslodzes mazināšanai būtu nepieciešami steidzami risinājumi, stiprinot II un III līmeņa slimnīcu neatliekamās palīdzības nodaļu kapacitāti. Vienlaikus ir īpašs gandarījums, ka šajos apstākļos, neskatoties uz pieaugošo darba apjomu, Austrumu slimnīca spēja stiprināt savu zinātnisko potenciālu un veicināt ārstniecības, izglītības un zinātnes projektu attīstību.”

Pārskata periodā reģistrēto akadēmisko pētījumu skaits ir pārsniedzis plānoto, un jau trīs mēnešos tas pārsniedz pusi no visam gadam plānotajiem 155 pētījumiem – to ir veicinājusi iesaiste būtiskos nacionālos un starptautiskos projektos, tostarp valsts pētījumu programmas “Biomedicīna” un “Apvārsnis Eiropa” ietvaros. Austrumu slimnīcas speciālisti publicējuši 32 zinātniskās publikācijas izdevumos, kas citētas “Scopus” vai “Web of Science” starptautiskajās datubāzēs, no kurām ievērojama daļa izdevumos ar augstu starptautisku reitingu – ceturtā daļa no zinātniskajiem rakstiem ir publicētas žurnālos ar ietekmes faktoru lielāku par 5 (IF5). Būtiska šo publikāciju daļa veidota kopā ar ievērojamiem ārvalstu speciālistiem vai Latvijas pētniecības organizāciju zinātniekiem, tādējādi demonstrējot veiksmīgu sadarbību starp institūcijām.

Orientējoties uz tādas pacientu pieredzes veidošanu, kas vērsta uz sadarbību, cieņpilnu attieksmi, savstarpējo uzticēšanos un pozitīvu komunikāciju, pārskata periodā organizētas tikšanās ar visu slimnīcas struktūrvienību vadītājiem, lai nodrošinātu vienotu izpratni par izcilu cilvēkpieredzi un sāktu darbu pie cilvēkpieredzes stratēģijas izstrādes vidēja termiņa periodam. Izveidota arī zināšanu bāze pacientu un darbinieku pieredzes uzlabošanai, kurā pieejami iespējamie risinājumi un rīcības konkrētu jomu uzlabošanai. Uzsākta dalība starptautiskā pieredzes mērījumā (“Global Experience Measure”) ar mērķi iesaistīt Austrumu slimnīcu starptautiska līmeņa pacientu un darbinieku pieredzes uzlabošanas pasākumos.

Saistībā ar mediķu drošību pārskata periodā Austrumu slimnīcas pārstāvji tikušies ar Valsts policijas vadību, lai pārrunātu izmaiņas gan attiecībā uz tiesībsargājošo struktūru reakciju, gan varbūtējām korekcijām normatīvajā regulējumā. Komandas stiprināšanas un darbinieku labbūtības fokuss lielā mērā vērsts uz personāla apmācības programmu vidējā un augstākā līmeņa darbiniekiem. 2024. gada trīs mēnešos Austrumu slimnīcā organizēti 67 tālākizglītības pasākumi, kas ir par 3% vairāk nekā 2023. gadā. Savukārt tālākizglītības pasākumos apmācīto dalībnieku skaits ir palielinājies par 67%, salīdzinot ar šādu periodu 2023. gadā, proti, apmācīts 3091 dalībnieks.

Saskaņā ar izstrādāto ilgtermiņa attīstības plānu Austrumu slimnīca pārskata periodā atklāti vairākus ārstniecībai būtiskus infrastruktūras objektus, kas ne tikai uzlabos pacientu ārstēšanas un aprūpes iespējas, bet arī personāla darba apstākļus. Skaidro Austrumu slimnīcas valdes loceklis Kaspars Plūme: “Janvārī atklātas stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” jaunizbūvētās Ķīmijterapijas dienas stacionāra telpas, gaišā un mūsdienīgi aprīkotā vidē nodrošinot ārstēšanas iespējas par aptuveni 30% vairāk pacientu nekā līdz šim. Savukārt februārī – Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas Infekciju bloka jaunizbūvētās telpas, kurās iespējams nodalīt pacientu plūsmu ar infekciju slimību pazīmēm no pārējiem pacientiem, tādējādi mazinot un novēršot infekciju izplatīšanās riskus. Tās ir pirmās slimnīcas telpas Baltijas valstīs, kas izbūvētas atbilstoši starptautiski apstiprinātām augstākajām epidemioloģiskās drošības prasībām.”

Virzoties uz Nākotnes slimnīcu, pārskata periodā turpinājās stacionāra “Gaiļezers” 9. korpusa ārstniecības nodaļu atjaunošanas darbi, ēkas izbūves darbi Diagnostiskās radioloģijas nodaļas plūsmu nodalīšanai, kā arī stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” rezerves operāciju bloka un nodaļu atjaunošanas būvprojekta detalizācija. Somijā un Igaunijā bāzētais arhitektu birojs “AW2 Architects Oy”, kas specializējas veselības jomas būvju, tajā skaitā slimnīcu, projektēšanā, turpināja infrastruktūras attīstības izpētes darbus un detalizēta būvprojekta izstrādi minimālā sastāvā jauna infekciju slimību un plaušu veselības korpusa izbūvei, kā arī vienotās ambulatorās daļas ar savienojošo korpusu izveidošanai un teritorijas atjaunošanai Hipokrāta ielas teritorijā.

Austrumu slimnīcas ārstniecības, aprūpes, atbalsta un tehniskais personāls turpina ikdienas operatīvo darbību un attīstības projektu īstenošanu atbilstoši slimnīcas stratēģijā noteiktajiem mērķiem ar galveno uzdevumu – pacientu efektīva ārstēšana un ekselenta aprūpe, virzoties uz izcilību ikvienā no pacienta ceļa posmiem.

 

Par Austrumu slimnīcu 

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā un stratēģiski nozīmīgākā daudzprofilu slimnīca valstī. Slimnīcas sastāvā ietilpst pieci stacionāri – “Gaiļezers”, “Latvijas Onkoloģijas centrs”, “Biķernieki”, “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” ar dažādu profilu centriem un klīnikām. Slimnīca sniedz augsti specializētu stacionāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, nodrošinot multidisciplināru terciārā līmeņa ārstēšanu un aprūpi atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju un medicīnas zināšanu līmenim. Tajā ārstējas aptuveni 80% visu Latvijas onkoloģisko pacientu. Slimnīca nodrošina praktisko apmācību bāzi gan Latvijas izglītības iestāžu, gan ārvalstu studentiem un nodrošina tālākizglītību un zināšanu pārnesi veselības nozares speciālistiem mūsu valstī un aiz tās robežām. Slimnīca veic zinātniski pētniecisko darbu un attīsta inovatīvu metožu izmantošanu pacientu ārstēšanā. Slimnīca ir trešais lielākais darba devējs valstī, kur strādā ap 5000 darbinieku.