Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir viens no lielākajiem zāļu klīniskās izpētes centriem Latvijā. Katru gadu mūsu slimnīcā tiek veikti vairāk nekā 80 klīnisko pētījumu dažādu zāļu vai ierīču izstrādei. Zāļu klīniskā izpēte notiek onkoloģijas, kardioloģijas, neiroloģijas, pulmonoloģijas, endokrinoloģijas, ķirurģijas, oftalmoloģijas, gastroenteroloģijas un citās medicīnas nozarēs.

Zāļu klīniskie pētījumi notiek saskaņā ar 2019. gada 22. janvārī apstiprinātajos iekšējās kārtības noteikumos “Nolikums par pētījumu īstenošanu” noteikto kārtību.

Lai pieteiktos klīniskajam pētījumam Zinātnes daļā jāiesniedz:

  1. Iesniegums par klīniskā pētījuma veikšanu, ko parakstījuši: galvenais pētnieks, klīnikas vai nodaļas, kurā paredzēts veikt pētījumu, galvenais ārsts un sponsors vai tā pārstāvis;
  2. Pētījuma protokols vai tā kopsavilkums (sinopse), vēlams latviešu valodā;
  3. Pētījuma norises laika grafiks.

Zinātnes daļa izvērtē iesniegumu un pozitīva vērtējuma gadījumā rekomendē Valdei parakstīt SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” apliecinājuma vēstules Zāļu valsts aģentūrai un iesniegumā norādītajai Ētikas komitejai, ka piekrīt pētījuma veikšanai slimnīcā.

Pētījuma sponsors vai tā deleģēta persona iesniedz pētījuma īstenošanas līgumu saskaņošanai ar Zinātnes daļas, Juridiskās un Ekonomikas nodaļu speciālistiem.

Zinātnes daļa saskaņotu un sponsora vai tā deleģētas juridiskas personas parakstītu līgumu kopā ar Zāļu valsts aģentūras un Ētikas komitejas atļauju kopijām iesniedz Valdei parakstīšanai.

Pēc līguma parakstīšanas Valde izdod Zinātnes daļa sagatavotu rīkojumu par pētījuma uzsākšanu.

Galvenais pētnieks ir atbildīgs par:

  1. Pētījuma norisi saskaņā ar pētījuma protokolu;
  2. Zinātnes daļas informēšanu par pētījuma beigām;
  3. Pētījuma dokumentu iesniegšanu Zinātnes daļā arhivēšanai.

Papildu informācija, sazinoties ar Pētījumu atbalsta nodaļas vadītāju Dzintru Busenbergu: