Vienotais pieraksts: +371 67000610

Privātuma politika

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Privātuma politika

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas” privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas, apstrādes laikā, kā arī nododot datus kompetentām institūcijām vai citam datu pārzinim.

Termini:

ārstniecība — profesionāla un individuāla slimību profilakse, diagnostika un ārstēšana, medicīniskā rehabilitācija un pacientu aprūpe;

ārstniecības personas — personas, kam ir medicīniskā izglītība un kas nodarbojas ar ārstniecību;

ārstniecības iestādes — ārstu prakses, valsts un pašvaldību iestādes, saimnieciskās darbības veicēji un komercsabiedrības, kas reģistrētas ārstniecības iestāžu reģistrā, atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām un nodrošina ārstniecības pakalpojumus;

VDAR– EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula);

personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem;

apstrāde – jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana;

pārzinis – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus; ja šādas apstrādes nolūkus un līdzekļus nosaka ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, pārzini vai tā iecelšanas konkrētos kritērijus var paredzēt Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos;

apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus;

saņēmējs – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kurai izpauž personas datus – neatkarīgi no tā, vai tā ir trešā persona vai nav. Tomēr publiskas iestādes, kas var saņemt personas datus saistībā ar konkrētu izmeklēšanu saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, netiek uzskatītas par saņēmējiem; minēto datu apstrāde, ko veic minētās publiskās iestādes, atbilst piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem saskaņā ar apstrādes nolūkiem;

trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus;

datu subjekta piekrišana – jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei;

veselības dati – personas dati, kas saistīti ar fiziskas personas fizisko vai garīgo veselību, tostarp veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, un kas atspoguļo informāciju par tās veselības stāvokli;

1. Pārzinis un tā kontaktinformācija:

1.1.      Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Pārzinis), vienotais reģistrācijas Nr. 40003951628, juridiskā adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1079, tālrunis: +371 67042400, mājas lapa: https://www.aslimnica.lv; e-pasts: aslimnica@aslimnica.lv.

1.2.      Pārziņa datu aizsardzības speciālists ir Ivo Dovāns. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: das@dsa.lv , tālr. +37127303142.

2. Piemērojamie tiesību akti:

2.1.      Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016.gada 27.aprīlis) (turpmāk – VDAR);

2.2.      Fizisko personu datu apstrādes likums (Izsludināts 2018.gada 4.jūlijā);

2.3.      Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”.

2.4.      Ārstniecības likums (Izsludināts 1997.gada 1.jūlijā)

2.5.      2006.gada 4.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”

3. Personas datu apstrādes nolūki:

3.1.      Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana un administrēšana, tai skaitā:

3.1.1.   Pacientu reģistrācija,

3.1.2.   Pacientu identificēšana;

3.1.3.   Ārstu konsultāciju un medicīnisko manipulāciju veikšana;

3.1.4.   Medicīnisko izmeklējumu veikšana;

3.2.      Pacientu un apmeklētāju iebildumu izskatīšana un kvalitātes kontrole;

3.3.      Komunikāciju un lietvedības uzskaite

3.4.      Lojalitātes veicināšana, apmierinātības mērījumi

3.5.      Slimnīcas tēla atpazīstamības un popularitātes veicināšana.

4. Pārziņa apstrādē esošās personu datu kategorijas:

4.1.      Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana un administrēšana:

4.1.1.   Pacienta vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, korespondences adrese, deklarētās dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

4.1.2.   Aizbildņa vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, korespondences adrese, deklarētās dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

4.1.3.   Veselības stāvoklis, diagnoze,

4.1.4.   Ziņas par invaliditāti, iepriekšējiem ārstniecības gadījumiem, pārciestām slimībām un traumām, alerģijām, nesen lietotajiem medikamentiem.

4.1.5.   radniecības pakāpe ar citiem ģimenes locekļiem;

4.1.6.   sociālais stāvoklis;

4.1.7.   nepilngadīgās personas dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, korespondences adrese, deklarētās dzīves vietas adrese);

4.1.8.   dati par tīmekļa vietnes apmeklējumu;

4.1.9.   vizuālās diagnostikas izmeklējumu dati: vizuālās diagnostikas attēli un rezultāti.

4.2.      3.punktā minētos nolūkos tiek apstrādāti arī citi dati, kurus datu subjekts pats paziņo Pārzinim.

5. Fizisko personu datu vākšanas un apstrādes tiesiskais pamatojums:

5.1.      datu subjekta piekrišana – datu subjekts, pats devis piekrišanu datu vākšanai un apstrādei (VDAR 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts (datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem), VDAR 9.panta 2.punkta a) apakšpunkts (datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu šo personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem));

5.2.      likumiskais pamats – Ārstniecības likuma prasību izpilde (VDAR 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras));

5.3.      personas vitāli svarīgo interešu aizsardzība- (VDAR 6.panta 1.punkta d) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses), VDAR 9.panta 2.punkta c) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, ja datu subjekts ir fiziski vai tiesiski nespējīgs dot savu piekrišanu));

5.4.      profilaktiskās vai arodmedicīnas nolūkos- (VDAR 9.panta 2.punkta h) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga profilaktiskās vai arodmedicīnas nolūkos, darbinieka darbspējas novērtēšanai, medicīniskas diagnozes, veselības vai sociālās aprūpes vai ārstēšanas vai veselības vai sociālās aprūpes sistēmu un pakalpojumu pārvaldības nodrošināšanas nolūkos, pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem vai saskaņā ar līgumu ar veselības darba profesionāli un ievērojot 3. punktā minētos nosacījumus un garantijas))

6. Datu subjekta personas datu iegūšanas avoti:

6.1.      Publiskās datu bāzes;

6.2.      Datu subjektu iesniegtie dokumenti un informācija;

6.3.      Datu subjekta izmeklēšanas rezultāti;

6.4.      Citu pārziņu, apstrādātāju un apakšapstrādātāju dati;

6.5.      Pārziņa datortīkla iekārtu dati;

6.6.      Pārziņa tīmekļa vietnes www.aslimnica.lv apmeklēšanas vai pārlūkošanas dati.

7. Datu subjekta datu apstrādes process:

7.1.      datu subjektu identifikācija;

7.2.      vizuālās diagnostikas procesā iegūtie dati;

7.3.      dati, kuri tiek iegūti datu subjektam elektroniski komunicējot ar Pārziņa serveri.

8. Datu subjekta sīkdatņu apstrāde:

8.1.      sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas datu subjekta ierīcē (datorā, planšetē vai mobilajā tālrunī), apmeklējot pārziņa interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju, tādējādi uzlabo vietnes lietošanas ērtumu;

8.2.      izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana;

8.3.      ja datu subjekts nevēlās izmantot sīkdatnes, to var izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

9. Datu glabāšanas laiks:

9.1.      Dati, kuru apstrāde nepieciešama, lai pildītu valsts pārvaldes deleģētos uzdevumus un atsevišķus Ministru kabineta dotos uzdevumus, un kuri atrodas dokumentos ar arhīvisku vērtību un glabājami sabiedrības interesēs, tiek glabāti bez termiņa ierobežojuma un tiek nodoti Latvijas Valsts arhīvam pastāvīgai glabāšanai kā datu pārzinim atbilstoši Arhīvu likuma regulējumam.

9.2.      Pārējie dati tiek glabāti:

9.2.1.   kamēr nav beidzies spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktais glabāšanas termiņš;

9.2.2.   kamēr tas ir nepieciešams, lai īstenotu un aizsargātu Pārziņa leģitīmas intereses;

9.2.3.   kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana;

9.3.      Beidzoties kādam no 9.2.punktā minētajiem termiņiem, visi dati, izņemot 9.1.punktā noteiktos, tiek dzēsti vai anonimizēti, atbilstoši Pārziņa noteiktajai kārtībai.

10. Datu subjekta personas datu koplietošana un izsniegšana:

10.1.    Pārzinis, lai sniegtu pakalpojumus un izpildītu darba uzdevumus, var kopīgot datu subjekta datus Eiropas Savienības un EEZ (Eiropas Ekonomikas zona) valstīs;

10.2.    Pārzinis, nodrošinot īpašu datu aizsardzību, kā to prasa VDAR regulējums, var nosūtīt datus uz trešo valsti (ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas) vai starptautiskajām organizācijām, ar mērķi nodrošināt funkciju un uzdevumu izpildi un pārziņa darbu;

10.3.    Pārzinis, lai izpildītu normatīvajos aktos noteikto, var kopīgot datu subjekta datus ar citām ārstniecības personām un iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, tiesu vai citām institūcijām;

10.4.    Pārzinis izsniegs datus tikai tādā apmērā, kā to nosaka spēkā esošie normatīvie akti, tajā skaitā VDAR un Fizisko personu datu apstrādes likums.

11. Datu subjekta personas datu aizsardzība:

11.1.    Pārzinis aizsargā datu subjekta datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, pārzinis pielieto mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un organizatoriskās prasības, tai skaitā, izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās, atklāšanas un analīzes programatūras, kā arī šifrēšanu ar standartu SSL un anonimizāciju;

11.2.    Pārzinis rūpīgi pārbauda visus apstrādātājus un apakšapstrādātājus, kas Pārziņa vārdā apstrādā datu subjekta datus; Pārzinis izvērtē, vai tiek pielietoti atbilstoši drošības pasākumi, vai datu apstrāde notiek tā, kā pārzinis to ir deleģējis, vai tā notiek saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un datu aizsardzības prasībām un standartiem.

11.3.    apstrādātājiem un apakšapstrādātājiem nav tiesību apstrādāt Pārziņa datus saviem nolūkiem;

11.4.    Pārzinis neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi subjekta datiem vai to zudumu, ja tie nav pārziņa kompetencē, piemēram, datu subjekta vainas vai nolaidības dēļ.

12. Profilēšanas loģika:

12.1.    Pārzinis nepieņem nekādus automatizētus lēmumus, kā arī neveic personas datu profilēšanu.

13. Datu subjekta tiesības:

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem datu subjektam ir šādas tiesības savu personas datu apstrādē:

13.1.    piekļuves tiesības –datu subjektam ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no pārziņa par to, vai tiek apstrādāti datu subjekta personas dati, kā arī pieprasīt izsniegt informāciju par visiem apstrādātajiem personas datiem;

13.2.    tiesības labot – ja datu subjekts uzskata, ka informācija par viņu ir nepareiza vai nepilnīga, viņam ir tiesības pieprasīt, lai pārzinis to izlabo;

13.3.    iebildumi pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm–- datu subjektam ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kuri tiek apstrādāti, pamatojoties uz pārziņa likumīgajām interesēm, izņemot gadījumus, kad tiesību akti nosaka šo datu apstrādi;

13.4.    dzēšana – noteiktos apstākļos datu subjektam ir tiesības prasīt dzēst savus personas datus, izņemot gadījumus, kad tiesību akti nosaka šo datu glabāšanu termiņu;

13.5.    apstrādes ierobežojums – noteiktos apstākļos datu subjektam ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad tiesību akti nosaka datu apstrādes apjomu;

13.6.    datu pārnese – datu subjektam ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam personas datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos personas datus, kas pārzinim sniegtiar datu subjekta, piekrišanu, uz līguma pamata, vai ja datu apstrāde tiek veikta automatizēti. Dotās tiesības datu subjekts nevar izmantot, ja pārzinis veic apstrādi izpildot uzdevumu sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Lai īstenotu augstāk minētās tiesības, lūdzam iesniegt rakstveida iesniegumu pārzinim vai datu aizsardzības speciālistam Ivo Dovānam.

14. Saziņa

Jautājumu un neskaidrību gadījumos datu subjekts var sazināties ar pārzini:

Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1079, tālrunis:

e-pasts: aslimnica@aslimnica.lv

Tālr. +371 67042400

vai personas datu aizsardzības speciālistu:

Ivo Dovānu, e-pasts- das@dsa.lv

Tālr. +371 27303142

Ja datu subjekts nav apmierināts ar saņemto atbildi, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv ).

Pārzinis ir tiesīgs regulāri uzlabot vai papildināt privātuma politiku. Pārzinis informēs datu subjektu par jebkurām izmaiņām, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju tīmekļa vietnē https://www.aslimnica.lv.


Iepriekšējā Privātuma politika līdz 16.10.2023. skatāma šeit