Vienotais pieraksts: +371 67000610

Atbalsta vārdi mediķiem no Latvijas baznīcu arhibīskapiem

“Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs!

Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku!

                                                                                                                /Jesajas 41, 10/

ARHIBĪSKAPU PATEICĪBA UN STIPRINĀJUMA VĀRDI:

Attēlā no kreisās puses – Latvijas Pareizticīgo baznīcas Rīgas un visas Latvijas metropolīts Aleksandrs, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs, Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns, foto pravoslavie.lv

Latvijas kristīgo konfesiju bīskapu pateicība medicīnas darbiniekiem

Rīgā

2020. gada 20. martā

Dārgie medicīnas darbinieki!

Latvijas kristīgo konfesiju vadība, garīdznieki un ticīgā tauta šajā trauksmainajā slimības COVID-19 pandēmijas laikā vēlas izteikt jums savu pateicību, atbalstu un solidaritāti. Paldies par pašaizliedzīgo kalpojumu, ko veicat, lai sargātu sabiedrības veselību un drošību!

Pildot savus pienākumus jūs, iespējams, piedzīvojat pārslodzi, sastopaties ar baiļu un nedrošības sajūtu. Lai par stiprinājumu jums kalpo apziņa, ka Latvijas kristieši lūdzas par jums un jūsu ģimenēm. Jūs, cīnoties ar vīrusu pirmajās rindās, neesat atstāti vieni. No savas puses centīsimies arī gādāt, lai cilvēki ievērotu nepieciešamās piesardzības normas.

Pārbaudījumu brīdī visus cilvēkus var stiprināt un iedrošināt ne tikai līdzcilvēku atbalsts, bet arī Dieva Vārds.

Ieklausīsimies Kunga apsolījumā, ko Viņš ar pravieša Jesajas starpniecību ir teicis savai tautai tās pārbaudījumu laikā: “Nebīsties, jo Es esmu ar tevi!” (Jes 41:10). Atcerēsimies Jēzus Kristus vārdus, kurus Viņš teica pirms ciešanām Pēdējo Vakariņu laikā: “Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man!” (Jņ 14:1).

Apzināsimies, ka Dievs stāv pāri visam un Viņam pieder pēdējais vārds!

Romas katoļu baznīcas
Rīgas arhibīskaps-metropolīts
Zbigņevs Stankevičs

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps
Jānis Vanags

Latvijas Pareizticīgo baznīcas
Rīgas un visas Latvijas metropolīts
Aleksandrs

Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps
Kaspars Šterns


Kapelānu dienesta iekšienē, 17. martā, stacionāra Gaiļezers kapelā, notika SVĒTĀ MISE (dievkalpojums), lai Dieva priekšā nestu mūsu slimnīcas medicīnisko personālu, pārvaldes darbiniekus un visus, visus iesaistītos darbiniekus. Liturģiju vadīja Romas katoļu priesteris Māris Zviedris.

TURAMIES!

Ja nepieciešams individuāls atbalst, droši sazinieties ar kapelānu. Informācija par slimnīcas Kapelānu dienestu:  https://www.aslimnica.lv/lv/saturs/kapelanu-dienests-0

Kapelānu dienestu jau ilgstoši atbalsta – RADIO MARIJA LATVIJA komada, kura kopīgi ar Latvijas kristīgo tautu aizlūdz ik dienas par mums.

Šeit klausāms Radio Marija Latvija raidījums, kurā Kapelānu dienesta vadītāja Inese Lūse stāsta par slimnīcu. https://failiem.lv/u/7xutkqqc